ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

6/recent/ticker-posts

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την Έρευνα και Εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων στον Δήμο Ζίτσας

 

    Η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την Έρευνα και Εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων στη Χερσαία Περιοχή «Ιωάννινα» της Περιφέρειας Ηπείρου [και συγκεκριμένα για την ανόρυξη διερευνητικής γεώτρησης φυσικού αερίου/πετρελαίου στην τκ Γιουργάνιστας, στην ΔΕ Μολοσσών του Δήμου Ζίτσας, της ΠΕ Ιωαννίνων Ηπείρου], έχει εγκριθεί με την Υπουργική Απόφαση 172162/02.12.2013 που υπογράφηκε από τον Υπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Σύμφωνα με την ανωτέρω μελέτη, το συγκεκριμένο έργο αποτελεί τμήμα του Προγράμματος Έρευνας της Περιοχής Παραχώρησης Ιωαννίνων. Το συνολικό Πρόγραμμα Έρευνας και Εκμετάλλευσης Υδρογονανθράκων αποτελείται από τρία (3) στάδια. Πιο συγκεκριμένα:

1. Το στάδιο της αναζήτησης: Εντοπισμός των υδρογονανθράκων ή/και δυνατότητα αξιολόγησης της εύρεσης υδρογονανθράκων με διάφορες μεθόδους, όπως αξιοποίηση γεωλογικών χαρτών, γεωφυσικές και γεωχημικές μεθόδους και τεχνικές τηλεπισκόπησης.

2. Το στάδιο της έρευνας: Πυκνό δίκτυο σεισμικών διασκοπήσεων, όρυξη μιας ή περισσότερων γεωτρήσεων με στόχο τον εντοπισμό κοιτασμάτων και τον καθορισμό των εμπορικά εκμεταλλεύσιμων ποσοτήτων υδρογονανθράκων.

3. Το στάδιο της ανάπτυξης και της παραγωγής: Στο στάδιο αυτό πραγματοποιείται η όρυξη γεωτρήσεων ανάπτυξης του κοιτάσματος, δημιουργούνται οι εγκαταστάσεις παραγωγής, καθώς επίσης και το δίκτυο αγωγών για τη μεταφορά των υδρογονανθράκων.

 Οι σεισμικές διασκοπήσεις του υπεδάφους [Α’ Στάδιο του Προγράμματος Έρευνας Περιοχής Παραχώρησης Ιωαννίνων], έχουν ολοκληρωθεί και ως εκ τούτου η εταιρεία ENERGEAN προχωράει στο σχεδιασμό και την υλοποίηση του Β’ Σταδίου, το οποίο περιλαμβάνει το εξεταζόμενο έργο, δηλαδή την υλοποίηση της Ερευνητικής Γεώτρησης ‘Ήπειρος 1’, που αποτελεί και αντικείμενο της συγκεκριμένης ΜΠΕ (Μελέτη Περιβαλλοντικών επιπτώσεων).

 Έτσι, σήμερα βρισκόμαστε στο Β’ στάδιο του υπό μελέτη έργου, το οποίο περιλαμβάνει τη διάνοιξη μίας κάθετης ερευνητικής γεώτρησης από χερσαία θέση, από την κορυφή του κοιτάσματος, καθώς και την κατασκευή των απαιτούμενων συνοδών έργων υποδομής (οδούς πρόσβασης, οδούς ασφαλείας, εγκαταστάσεις αποθήκευσης εξορυκτικών αποβλήτων, χερσαίες εγκαταστάσεις, κτλ.). Αναπτύσσεται δε εντός γεωτεμαχίου συνολικής έκτασης 52.916,71 m2, το οποίο βρίσκεται στην εκτός σχεδίου και ορίων οικισμών περιοχή της Τοπικής Κοινότητας (τκ) Γιουργάνιστας, του Δήμου Ζίτσας.

 Το προτεινόμενο έργο περιλαμβάνει την υλοποίηση των ακόλουθων επιμέρους εργασιών και υπό-έργων:

· Έργα οδικής πρόσβασης (βελτιώσεις, τοπικές διαπλατύνσεις).

· Διαμορφώσεις του εδάφους εντός του γηπέδου του έργου για την εγκατάσταση του γεωτρύπανου και των χερσαίων υποδομών της εγκατάστασης.

· Διαμορφώσεις των επιχωμάτων περιμετρικά του χώρου εγκατάστασης του γεωτρύπανου για τη διαμόρφωση του χώρου εγκατάστασης του γεω-τρητικού εξοπλισμού.

· Μεταφορά και εγκατάσταση του γεωτρύπανου και του λοιπού εξοπλισμού εντός του γηπέδου του έργου.

· Εγκατάσταση προσωρινών υποστηρικτικών υποδομών εντός του γηπέδου του έργου (όπως είναι η δεξαμενή προσωρινής αποθήκευσης εξορυκτικών αποβλήτων, η αντίστοιχη δεξαμενή αποθήκευσης ύδατος, ο οργανωμένος χώρος στάθμευσης οχημάτων, ο χώρος των γραφείων κα).

·  Διάνοιξη της κάθετης ερευνητικής γεώτρησης.

·  Καταγραφή και συλλογή δεδομένων.

·  Αποπεράτωση της γεώτρησης.

 Η Περιοχή Παραχώρησης περιλαμβάνει τμήμα της Περιφέρειας Ηπείρου, καταλαμβάνει έκταση 4.200 km2 και εκτείνεται στα δυτικά από την ακτογραμμή και στα βορειοδυτικά από τα ελληνοαλβανικά σύνορα. Το γεωτεμάχιο του έργου, αποτελείται από το χώρο εγκατάστασης του γεωτρύπανου και των χερσαίων εγκαταστάσεων, καθώς και από το χώρο των επιχώσεων περιμετρικά του χώρου εγκατάστασης του γεωτρύπανου και των χερσαίων εγκαταστάσεων εντός του γεωτεμαχίου ανάπτυξης του έργου.

 Σύμφωνα με την ΥΑ ΔΙΠΑ/37674/10-8-2016, όπως τροποποιήθηκε με τις ΥΑ 2307/2018 και ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/ 17185/1069/2022 (ΦΕΚ 841/Β` 24.2.2022) και ισχύει, το έργο ανήκει στην κατηγορία 5 «Εξορυκτικές δραστηριότητες», αύξων αριθμός 7 «Άντληση υδρογονανθράκων και ερευνητικές γεωτρήσεις για ανεύρεση υδρογονανθράκων» και κατατάσσεται στην υποκατηγορία Α1 δεδομένου ότι όλα τα έργα που αφορούν αυτό το είδος δραστηριότητας ανήκουν σε αυτή την υποκατηγορία.

 Η υποκατηγορία Α1 περιλαμβάνει τα έργα που ενδέχεται να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια